วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความหวัง แนวคิด หลักปฏิบัติ...(2)

1. 
โอกาสมีอยู่ในทุกสถานการณ์
หากมองให้เป็น
...Hollen Schucman & Wiliam Thet Fordi

2. 
คนที่ไม่มีจุดหมายในชีวิต
ก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือ
...Thomas Carlyle

3. 
วันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยความหวังตลอดกาล
     เนื่องเพราะยังมีวันพรุ่งนี้
ในโลกนี้จึงมีคนจำนวนมาก
    สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป
...โกวเล้ง

4. 
เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน
     เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์
แต่คนที่ควรชมนิยมกัน
    ต้องมั่นใจยิ้มได้เมื่อภัยมา
...หลวงวิจิตรวาทการ

5. 
คนเรามักจะล้มเหลวเพราะตนเอง
     ไม่ใช่ล้มเหลวเพราะคำวิจารณ์ของคนอื่น
คนเรามักจะแพ้ภัยตนเอง
     แต่แอบอ้างว่าเกิดจากคนอื่น
...เบญญา

6. 
ไม่ต้องห่วงว่าผู้อื่นจะไม่รู้จักเรา
    แต่ควรห่วงว่าเราจะไม่รู้จักผู้อื่น
...Canfucious

7. 
ยามเจริญรุ่งเรือง
    ไม่ประมาทมัวเมา
ยามอับเฉา
     ควรอดทน
...Chinese Proverb

8. 
จงทำให้ได้มากกว่าค่าจ้างที่ได้รับเสมอ
จงไปให้ไกลกว่าระยะทางที่คาดหมายเสมอ
...Brian Tracy / เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

9. 
แผ่นดินนี้ไม่อาจเรียบเสมอกันได้ทั้งหมดฉันใด
มนุษย์ทั้งหลายจะทำให้เหมือนกันหมดย่อมไม่ได้ฉันนั้น
...Buddha

10. 
มนุษย์เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จ
ก็เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถทำได้
...Virgil / เรียงเรียงโดย เบญญาวัธน์

11. 
ถ้าท่านได้ทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
ท่านก็ไม่ต้องกังวลว่าจะล้มเหลว
...H. Jackson Brown, Jr. / เรียงเรียงโดย เบญญาวัธน์

12. 
ไม่มีเคล็ดลับของความสำเร็จ
     เป็นเพียงแค่การเตรียมตัวให้พร้อม
ทำงานหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลวเท่านั้น
...General Colin Powell

13. 
เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง
     พึงระลึกว่ามีประตูบานอื่นที่ยังเปิดอยู่
...Helen Keller / เรียงเรียงโดย เบญญาวัธน์

14. 
ความสำเร็จ
      แสดงให้เราเห็นโลกเพียงด้านเดียวเท่านั้น
แต่อุปสรรค
      ทำให้เราเห็นโลกอีกด้านหนึ่ง
...Charles Colson / เรียงเรียงโดย เบญญาวัธน์

15. 
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า
      เราจะมีมากเท่าใด
แต่การมีความขึ้นอยู่กับว่า
      เราพอใจแค่ไหน
...Charles H. Spurgeon / เรียงเรียงโดย เบญญาวัธน์

16. 
ความสุข
       คือสิ่งที่อยู่ท่ามกลางระหว่าง
              สิ่งที่น้อยเกิน กับ สิ่งที่มากเกินไป
...Channing Pollock / เรียงเรียงโดย เบญญาวัธน์

17. 
ทุกสิ่งเป็นจริงได้
       ด้วยความรักและอดทน
...Daisaku Ikeda

18. 
คุณจะประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตการทำงานได้
สิ่งแรกที่ต้องมี
         คือความรักที่ลุ่มลึกในงานของคุณ
...Kazuo Inamori

19. 
วันนี้คุณเก่งแค่ไหนไม่สำคัญ
      เท่ากับคุณปรารถนา
      ที่จะก้าวไปให้ไกลเพียงใด
...Jack Welch

20. 
พยายามเข้าใจผู้อื่นก่อน
     แล้วจึงให้เขาเข้าใจเรา
...Stephen R. Covey

21. 
คุณจะล้มเหลวจริงๆ
      ก็ต่อเมื่อคุณล้มเลิกความพยายาม
...Wynn Davis

22. 
ฝันให้ไกล
      แล้วไปให้ถึง
...Anonymous

แหล่งอ้างอิง  หนังสือ TMBAM

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

"พริ้ว" "พลิ้ว" ต่างกันอย่างไร

“พลิ้ว”
ใช้ ล กล้ำถูกต้องแล้ว

แต่ก็ไม่ทราบว่าเดิมทีเดียวจะใช้ ร กล้ำหรือเปล่า และได้เคยมีผู้เสนอให้เก็บคำว่า “พริ้ว” เข้าไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานด้วย แต่คณะกรรมการชำระปทานุกรม และคณะกรรมการปรับปรุงพจนานุกรมท่านไม่ยอมรับ

ทั้งนี้เพราะคำว่า “พลิ้ว” นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับ “ปลิว” นั่นเอง
- ตัว ป กับตัว พ เป็นพยัญชนะวรรคเดียวกันสับกันได้ และ
- ไม่ใช่เฉพาะ ป กับ พ เท่านั้น อาจสับกับตัวอื่นคือ ผ ฝ และ ฟ ได้ด้วย
เช่น ปาก กับ ฟาก ซึ่งอาจหมายถึง “ฝ่าย” ก็ได้
เช่น “หัวเมืองปักใต้ ฝ่ายเหนือ” หรือ “หัวเมืองปากใต้ ฝ่ายเหนือ”

คำว่า “ปัก” (ไม่มี ษ การันต์) หรือ
“ปาก” ในที่นี้ก็มีความหมายเท่ากับ “ฝ่าย” นั่นเอง และ
คำว่า “ฟาก” เช่น ข้ามฟาก หรือ “ฟากข้างโน้น” แล้วกร่อนมาเป็น “ฟากขะโน้น” ก็คือ “ฝ่าย”

เช่นเดียวกัน คำว่า “ฝักฝ่าย”
- “ฝัก” ในที่นี้ก็คือ “ฝ่าย” นั่นเอง หรือ
- คำว่า “บานแพนก” ในหนังสือเก่า ๆ เดี๋ยวนี้ก็ใช้ว่า “บานแผนก” หมดแล้ว หรือ
- “แปลก” กับ “แผก” เช่นในคำว่า “ผิดแผก” กับ “ผิดแปลก” ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน

คำว่า “พลิ้ว” กับ “ปลิว”
ก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ในพจนานุกรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้เก็บคำว่า “พลิ้ว” ไว้คำเดียว และได้ให้ความหมายไว้ว่า “ก. บิด, เบี้ยว, เช่น มีดคมพลิ้ว, สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม เช่น ธงพลิ้ว.” ข้อความที่ว่า “มีดคมพลิ้ว” นี้ ต่อมาคณะกรรมการชำระปทานุกรมได้แก้เป็น “คมมีดพลิ้ว”

คำว่า “พลิ้ว” นี้ ก็ยังมีผู้เขียนผิด ๆ อยู่เสมอ
เช่น
- ในนิตยสารฉบับหนึ่ง ชื่อ “สะบัดช่อ” ฉบับที่ ๑๒๔ เรื่อง “ระเริงไฟ” ของ จัน ดารา มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ความซาบซ่านระคนวาบหวิวพริ้วเพริด” หรือ
- ในนวนิยายเรื่อง “หิมะไฟ” ของ ยุพา รำไพ ในนิตยสารชื่อเดียวกัน ฉบับที่ ๑๒๓ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ยิ้มคมเหมือนสมน้ำหน้า ขณะพริ้วกายหลุดจากอ้อมกอดค้ากำไร”

คำว่า “พลิ้ว” ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม ใช้ได้เพียงรูปเดียวเท่านั้น 
คือ “พลิ้ว” ที่มี ล กล้ำ เท่านั้น

แหล่งที่มา   เว็บไซต์ http://www.unigang.com/Article/20224

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

"คะ ค่ะ นะคะ", "จ้ะ กับ จ๊ะ" เขียนอย่างไรถึงถูกต้องกันแน่

คะ และ ค่ะ
สำหรับ "ค" นั้น ตามหลักภาษาจัดให้เป็น "อักษรต่ำ" และถ้ามาผสมสระอะ เป็นคำว่า "คะ" ซึ่งนั่นเราถือว่าเป็น "คำตาย" เนื่องจากมีสระเสียงสั้น เมื่อเป็นแบบนี้ เท่ากับว่า คำว่า "คะ" เป็นอักษรต่ำด้วย และเป็นคำตายด้วย

การผันวรรณยุกต์จึงผันได้เพียงแค่ 2 เสียงเท่านั้น คือ 
  1. "ค่ะ" (เสียงเอก) กับ 
  2. "คะ" (เสียงตรี) 
ดังนั้น ถ้าเห็นที่ไหนเขียน "ค๊ะ" หรือ "นะค๊ะ" เติมไม้ตรีละก็ อันนี้ผิดแน่นอนค่ะ เพราะอักษรต่ำอย่าง "ค" จะผันด้วยไม้ตรีไม่ได้โดยเด็ดขาด

คำว่า "คะ" 
ใช้กับประโยคที่ต้องการแสดงเสียงสูง อาจเป็นประโยคคำถามหรือเรียกด้วยความสุภาพ
เช่น ไปไหนกันคะ ดูได้ไหมคะ คุณคะเชิญทางนี้ เป็นต้น

ส่วนคำว่า "ค่ะ" (ออกเสียง ขะ) 
ใช้กับประโยคที่ต้องการเสียงต่ำ อย่างประโยคบอกเล่า ตอบรับ ตอบคำถาม
เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ รักค่ะ เกลียดค่ะ เชิญค่ะ จบค่ะ

คำว่า “นะคะ”
จะใช้กับประโยคบอกเล่า หรือตอบรับเช่นกัน
เช่น ขอบคุณมากนะคะ คิดถึงนะคะ เดินทางปลอดภัยนะคะ
อันนี้บอกเลยว่า มีแต่ “นะคะ” คำว่า “นะค่ะ” ไม่มี

คำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้ในการแสดงความสุภาพก็ยังมีอีกหลายคำ คือ
  • คำว่า คะ ใช้ในเชิงถาม เช่น ทานไหมคะ หรือ
  • ใช้ลงท้ายร่วมกับคำว่า “นะ” เป็น “นะคะ” เช่น น่ารักนะคะ หรือ
  • ใช้ลงท้ายคำว่า “ล่ะ” เป็น “ล่ะคะ” เช่น แล้วอันนี้ล่ะคะ 
  • นอกจากนั้นยังมีคำว่า “ขา” ที่ใช้ขานรับ เช่น ขา ได้ยินแล้วค่ะแม่ หรือ
  • ใช้ต่อท้ายคำเรียกขาน เช่น พ่อขาไปด้วยกันไหมคะ
จ้ะ กับ จ๊ะ

คำว่า จ้ะ ใช้ในเชิงรับ เช่น ไปจ้ะ
คำว่า จ๊ะ ใช้ในเชิงถาม เช่น ไปไหนจ๊ะ
ส่วนคำว่า จ๋า ใช้ขานรับ หรือใช้ต่อท้ายคำเรียกขาน เช่น แม่จ๋า หนูคิดถึงแม่จ้ะ


แหล่งอ้างอิง   ข่าวที่: https://www.thairath.co.th/content/972383

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เพื่อน

เพื่อน
ขาดใครไปก็ไม่สนุก

เพื่อน
บางคน เหมือน...ยาสีฟัน Salz "เค็มแต่ดี"

เพื่อน
บางคน เหมือน...ยาหม่อง ตราถ้วยทอง "มิตรคู่เรือน เพื่อนคู่ตัว"

เพื่อน
บางคน เหมือน...ประกันอาวุโส OK "ไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพซักคำ"

เพื่อน
บางคน เหมือน...โตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"

เพื่อน
บางคน เหมือน...คาราบาวแดง "นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่"

เพื่อน
บางคน เหมือน... 7-eleven "หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา"

แล้วเพื่อนกี่คน
เหมือน...ลิโอเบียร์ "ถูกคอ ถูกใจ"

แหล่งที่มา  ส่งมาทาง Line

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กระดาษทิชชู

กระดาษทิชชูแต่ละแบบ 
หลายคนคงเข้าใจผิด คิดว่าสามารถใช้ปนกันได้ มันก็เหมือนๆ กัน

เหมือนกันแต่ใช้ต่างกันค่ะ รูปร่างหน้าตาที่อาจจะเหมือนกัน แต่สารที่ใช้ในการผลิตกระดาษไม่เหมือนกันแน่นอน ควรใช้ให้เหมาะสมดังนี้

1. กระดาษชำระ (Toilet paper)
ไม่ควรนำไปเช็ดหน้าเช็ดตา ไม่ควรนำไปห่ออาหาร รองอาหารหรือซับน้ำมัน เพราะในกระบวนการผลิต มีการใช้สารจำพวกสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) สารไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

2. กระดาษเช็ดหน้า (Tissue Paper)
ใช้สำหรับซับหน้าหลังจากการล้างหน้า หรือใช้ล้างเครื่องสำอาง มีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษจึงไม่ควรทิ้งในชักโครก เพราะจะทำให้ท่อตันได้ง่าย   

3. กระดาษเช็ดปาก (Table paper napkins)
ใช้สำหรับวางบนโต๊ะอาหาร ใช้แทนผ้าเช็ดปากสำหรับการรับประทานอาหาร  ไม่ควรใช้แทนกระดาษชำระ และไม่ควรทิ้งลงในชักโครก เพราะจะทำให้ท่อน้ำตันได้ง่าย

4. กระดาษเช็ดมือ (Paper Hand Towel)
มีความเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยหรือขาดง่ายเมื่อสัมผัสกับน้ำ ซึมซับน้ำได้ดี ผลิตเพื่อใช้กับผิวหนัง แต่ไม่ควรนำไปสัมผัสกับอาหาร หรือซับน้ำมัน

5. กระดาษเอนกประสงค์ (Paper Towel)
สำหรับใช้ในงานบ้านทั่วไป ทดแทนผ้าเช็ดพื้นหรือผ้าเช็ดโต๊ะ  สามารถใช้ซับน้ำมันจากการทอด แต่ไม่ควรนำมาใช้กับผิวหนัง

แหล่งอ้างอิง  ข้อมูลจาก: มติชน, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย
Thonburi Healthcare Group
Facebook: Thonburi Healthcare Group
Tel: +66 (0)2 487 2000
Line ID: @THonburiGroup
Website: http://www.thg.co.th
https://www.facebook.com/thonburihealthcaregroup/videos/226517777885694/

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความหวัง แนวคิด หลักปฏิบัติ...(1)

1.
คนโง่หาความสุขจากแดนไกล
คนฉลาดปลูกความสุขขึ้นจากพื้นที่ที่เขายืนอยุ่
...James Oppenheim

2.
จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
...Jesus Christ

3.
พึงระลึกเสมอว่า ความตั้งใจของท่านเพื่อความสำเร็จนั้น
มีความสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใด
...Abraham Lincoln เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

4.
อนาคต เป็นของผู้ที่เชื่อมั่นในฝันอันแสนสวย
...Eleanor Roosevelt

5.
หากปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จงแสดงความเมตตา
หากคุณปรารถนาจะมีความสุข ก็จงแสดงความเมตตา
...Dalai Lama

6.
บางครั้งบางคราว มันเป็นการดี
ที่จะหยุดพักการดิ้นรนแสวงหาความสุขใหม่
และแค่ชื่นชมกับความสุขที่มีอยู่
...Guilaume Apoallinaire

7.
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ต้องไม่เพียงแค่ลงมือทำ
แต่ต้องมีความฝันด้วย ไม่เพียงแค่วางแผน แต่ต้องเชื่อว่าทำได้ด้วย
...Anatole France เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

8.
คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ ถ้าคุณคิดว่า คุณทำได้
...George Reeves เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

9.
จงยิ้มให้คนแปลกหน้า สบตา และเอ่ยคำว่าสวัสดีก่อนเสมอ
...Richard Carlson, Ph.D.

10.
ใช้เวลาวันละนิดคิดถึงใครบางคนที่คุณอยากจะขอบคุณ
...Richard Carlson, Ph.D.

11.
การเดินทางนับหมื่นลี้ เริ่มจากการก้าวเท้าเพียงก้าวเดียว
... เหลาซือ เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

12.
สิ่งใดที่วางแผนไว้ว่าจะทำพรุ่งนี้ ลงมือทำวันนี้
สิ่งใดที่คิดว่าจะทำวันนี้ จงลงมือทำเดี๋ยวนี้
...Indian

13.
จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
...Albert Einstein

14.
คนที่มีชีวิตล้มเหลวคือคนที่มีชีวิตอยู่โดยปราศจากการเรียนรู้
...Anonymous เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

15.
คนที่รักการทำอะไรโดยปราศจากทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ
เปรียบเสมือนคนบังคับเรือที่ปราศจากเข็มทิศและหางเสือ
โดยไม่เคยรู้ว่าจะไปถึงที่ใด
...Leonardo da Vinci

16.
ชีวิตคนเราคือผลรวมของสิ่งต่างๆ ที่เราได้เลือกกระทำไปแล้ว
...Wayne Dyer

17.
อย่าไหเชื่อว่าคนที่อ่อนโยนและผ่อนคลาย
จะไม่สามารถประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้
...Richard Carlson, PH.D.

18.
ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากความผิดพลาด
มากกว่าจากความสำเร็จ
...Sir Humphry Day เรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์

แหล่งอ้างอิง  หนังสือ TMBAM

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตุลาคม 2560

ศ. 13 ต.ค. 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา


จ. 23 ต.ค. 2560 วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน

พฤ. 26 ต.ค. 2560 พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุ ท้องสนามหลวง เวลา 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติที่คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดการพระราชพิธีฯ กำหนดวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งพิจารณาหมายกำหนดพระราชพิธีฯ และกำหนดจำนวนริ้วขบวนพระราชอิสริยยศไว้ดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เวลา 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560  (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วย)
เวลา 7.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุ ท้องสนามหลวง
เวลา 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เวลา 8.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดย ริ้วกระบวนที่ 4

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 พ.ศ. 2560
เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เวลา 10.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยริ้วกระบวนที่ 5
เวลา 17.30 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วกระบวนที่ 6

แหล่งที่มา  เว็บไซต์สนุกดอทคอม

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลักษณะภาษาที่ควรใช้ในการอ่านสรุปความ

  1) ต้องใช้ถ้อยคำสำนวนที่เป็นภาษาทางการ
  2) ใช้คำศัพท์ถูกต้องตามพจนานุกรมไม่แปลงรูปศัพท์ตามแบบภาษาพูด
เช่น
ภาษาพูด พจนานุกรม
มั้ยไหม
นู๋หนู
จัยใจ
จิงจริง
หร๋อหรือ
แว้วแล้ว
เค้าเขา
นิดนึงนิดหนึ่ง
คับครับ
ป่าวเปล่า

  3) เขียนข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นที่ปรากฏในสาร (ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัว)
  4) เนื้อความที่เขียนต้องชัดเจน 
  5) มีการเชื่อมโยงเนื้อความด้วยคำเชื่อมที่เหมาะสมกับใจความ ทั้งแบบคล้อยตาม
ขัดแย้ง เป็นเหตุเป็นผล เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

แหล่งที่มา : สื่อรายวิชา up003 การใช้ภาษาไทย (Using of Thai Language) ที่เว็บ https://thaimooc.org/

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การอ่านออกเสียงภาษาไทย

1. การอ่านตัวเลข 2 หลัก เลขท้ายเป็นเลข “1” ให้ออกเสียง “เอ็ด”
ตัวอย่าง
11 อ่านว่า สิบ-เอ็ด
41 อ่านว่า สี่-สิบ-เอ็ด

2. การอ่านตัวเลขที่มีทศนิยม ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมให้อ่านเป็นจำนวนเต็ม  สำหรับตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงทีละตัว
ตัวอย่าง
1.25     อ่านว่า หฺนึ่ง-จุด-สอง-ห้า
15.347 อ่านว่า สิบห้า-จุด-สาม-สี่-เจ็ด

3. การอ่านเลขบอกเวลา การเขียนสัญลักษณ์คั่นกลางระหว่างตัวเลขได้ 2 แบบ
1) ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (จุด . )
2) ใช้เครื่องหมายทวิภาค (จุดคู่ : )
ตัวอย่าง
16.00 หรือ 16:00 อ่านว่า สิบ-หก-นา-ฬิ-กา
12.30 หรือ 12:30 อ่านว่า สิบ-สอง-นา-ฬิ-กา-สาม-สิบ-นา-ที

ในกรณีที่มีเศษของวินาที (ตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่เป็นเศษของวินาที) ให้อ่านแบบเรียงตัว
ตัวอย่าง
08:02:37.86 อ่านว่า แปด-นา-ฬิ-กา-สอง-นา-ที-สาม-สิบ-เจ็ด-จุด-แปด-หก-วิ-นา-ที

4. การอ่านเลขหนังสือราชการ ให้อ่านพยัญชนะเรียงตัวเช่นเดียวกับตัวเลข ทั้งที่อยู่ด้านหน้าจุดทศนิยม
และหลังจุดทศนิยม
ตัวอย่าง
หนังสือที่ ศธ 00489.951 อ่านว่า หฺนัง-สือ-ที่-ศอ-ทอ-ศูนย์-ศูนย์-สี่-แปด-เก้า-จุด-เก้า-ห้า-หนึ่ง
หนังสือที่ ลว 00213.47 อ่านว่า หฺนัง-สือ-ที่-ลอ-วอ-ศูนย์-ศูนย์-สอง-หนึ่ง-สาม-จุด-สี่-เจ็ด

5. การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
    - เครื่องหมายที่ไม่ต้องอ่าน หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้ประกอบการเขียน เพื่อเตือนให้ผู้อ่าน พยายามทำเสียงให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับความเป็นจริง เช่น เครื่องหมายปรัศนี (เครื่องหมายคำถาม หรือ เครื่องหมายสงสัย ?) และเครื่องหมายอัศเจรีย์ (เป็นคำอุทาน !) เป็นต้น
     เมื่อผู้อ่านพบเครื่องหมายที่ไม่ต้องอ่าน ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนั้น แต่ให้ผู้อ่านพยายามทำเสียงให้เหมือนหรือคล้ายกับความเป็นจริง

ตัวอย่าง
โอ้โห! ทำไมวันนี้การบ้านเยอะจัง
วันนี้เธอไม่มาเล่นด้วยกันหรือ?

    - เครื่องหมายที่ต้องอ่าน จำเป็นต้องอ่านออกเสียง เนื่องจากมีผลต่อความหมายของข้อความ เช่น
       * เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ให้อ่านคำหรือข้อความนั้นซ้ำอีกหนึ่งรอบ
ตัวอย่าง
ในวันหนึ่ง ๆ อ่านว่า ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่ง
เด็ก ๆ อ่านว่า เด็ก-เด็ก

       * เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)  นิยมเขียนไว้เพื่อใช้ละคำที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว โดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำให้พอเป็นที่เข้าใจ 
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุง-เทบ-มะ-หา-นะ-คอน  
โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปรด-เกล้า-โปรด-กระ-หม่อม

       * เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)  ละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งยังมีอีกเป็นจำนวนมากและไม่ได้นำมาแสดงไว้ ซึ่งการอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ที่อยู่ข้างท้ายข้อความให้อ่านว่า “ละ” หรือ “และอื่น”
ตัวอย่าง
ห้างสรรพสินค้ามีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ  
อ่านแบบที่ 1 ว่า ห้างสรรพสินค้ามีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ
อ่านแบบที่ 2 ว่า ห้างสรรพสินค้ามีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม ละ

หากปรากฏเครื่องหมายไปยาลใหญ่และอยู่ระหว่างข้อความ ให้อ่านว่า “ละถึง” 
ตัวอย่าง
พยัญชนะไทย มี 44 ตัว คือ ก ฯลฯ ฮ อ่านว่า พยัญชนะไทยมี 44 ตัวคือ ก.ไก่ ละถึง ฮ.นกฮูก

6. การอ่านอักษรย่อ อักษรย่อ หมายถึง การใช้ตัวอักษรย่อแทนคำหรือวลีซึ่งเป็นรูปเต็ม ซึ่งการอ่านออกเสียงอักษรย่อนั้น ผู้อ่านต้องทราบชื่อเต็มของอักษรย่อนั้น ๆ เสียก่อน
ตัวอย่าง
รฟท.ย่อมาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย
รศ. ย่อมาจาก รองศาสตราจารย์
ภก. ย่อมาจาก เภสัชกร
ป.ต.ท. ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
นสพ. ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์

7. การอ่านคำไทย สามารถจำแนกหลักการอ่านที่ถูกต้องได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
   1)  อ่านคำแบบมาตรฐาน อ่านโดยยึดหลักการอ่านออกเสียงมาตรฐานตามราชบัณฑิตยสถานกำหนด
  2)  อ่านคำตามความนิยม  
ข้อความอ่านคำแบบมาตรฐานอ่านคำตามความนิยม
เกียรติประวัติ
เกียด-ติ-ประ-หวัด
เกียด-ประ-หวัด
ขะมักเขม้น
ขะ-มัก-ขะ-เม่น
ขะ-หมัก-ขะ-เม่น
คุณวุฒิ 
คุน–นะ-วุด-ทิ
คุน-นะ-วุด 
มกราคม
มะ-กะ-รา-คม
มก-กะ-รา-คม
มนุษยสัมพันธ์
มะ-นุด-สะ-ยะ-สำ-พัน
มะ-นุด-สำ-พัน

แหล่งที่มา : สื่อรายวิชา up003 การใช้ภาษาไทย (Using of Thai Language) ที่เว็บ https://thaimooc.org/

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 718 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 717 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าวน่ายินดี "สาวไทยผงาดโลก สหรัฐฯยกย่อง นักสู้ต้านค้ามนุษย์
“วีรวรรณ มอสบี้” นักกิจกรรมจากเชียงใหม่รับรางวัล “TIP Hero” นักสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์จากสหรัฐฯ ขึ้นเวทีกล่าวยกย่องในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเสียสละ

ตามด้วยข่าวอุบัติเหตุครั้งใหญ่บนท้องถนน กทม. "ระทึกปั้นจั่น ล้มพาด ถ.กาญจนาภิเษก"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมภาพกล้องถ่ายรูป สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านหลากเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-717-29-jun-2017.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 716 วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 715 วันจันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 27 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่กับ "ขโมยขึ้นบ้าน ป๊อบ ปองกูล กวาดครึ่งล้าน"
ขโมยขึ้นบ้าน “ป๊อบ แคลอรี่ส์ บลาห์ บลาห์” ย่านหัวหมาก กวาดทรัพย์สินไปกว่า 5 แสนบาท ทั้งกล้องถ่ายรูป เลนส์ ทองคำ คอมพิวเตอร์

ตามด้วยเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ในข่าว "ไฟไหม้ 18 ชม. โรงงานเสื่อน้ำมัน วอด 200 ล้าน"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้แฟนประจำ พลาดไม่ได้เช่นเคย มาพร้อมภาพการ์ตูนหนุ่มสาวยืนคุยกัน สื่อถึงวันอะไร พลิกอ่านคำตอบพร้อมหลากเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-715-27-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 714 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่กับเหตุสลดในต่างแดน "รถน้ำมันคว่ำ ชาวปากีฯแห่ตัก บึ้มสนั่นตายเกลื่อน"
รถบรรทุกนํ้ามันระเบิดในปากีสถาน ส่งผลให้มีเสียชีวิตอย่างน้อย 123 ศพ บาดเจ็บนับร้อย ขณะเข้าไปขโมยน้ำมัน

ตามด้วยความเคลื่อนไหวของอดีตนายกหญิง "‘ยิ่งลักษณ์’เปิดบ้านรับแฟนเพจ6ล้านไลค์"

ด้านวงการบันเทิงมาเปิดหัวใจหนุ่มฮอตที่หักอกสาวๆ ทั่วประเทศ "นน ชานน มีคนรู้ใจแล้ว"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้แฟนประจำ พลาดไม่ได้เช่นเคย พลิกอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-714-26-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 713 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่กับความคืบหน้าคดีสลด "เด็กเรียกลุงจ๋า ฆาตกรมีอารมณ์ อนาจารก่อนฆ่า11ขวบ"
ฆาตกรฆ่า ด.ญ. 11 ขวบ รับสารภาพ เด็กเรียก “ลุงจ๋า” เลยเกิดอารมณ์ อ้างแค่ทำอนาจารไม่ได้ข่มขืนเหตุนกเขาไม่ขัน เผยระหว่างนั้นมีคนผ่านมาพอดีจึงใช้มือปิดปากแต่กดแรงไปหน่อยทำให้สิ้นใจ

ตามด้วยความเคลื่อนไหวในวงการค้าแข่งไทย "โค้ชซิโก้นั่งแท่นกุนซือท่าเรือ"

ด้านวงการบันเทิงรายงานข่าวอุบัติเหตุไม่คาดฝันของพระเอกหนุ่ม "ซันนี่แขนหัก เข้า รพ."

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มีภาพปริศนาสีชมพูให้ได้ทายกันว่าสื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-713-23-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 712 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่กับข่าว "จับแก๊งไนจีเรียปลอมแปลงวีซ่า จ้างหญิงไทยจดทะเบียน"
‘สตม.-กรมการกงสุล’ รวบแก๊งไนจีเรียปลอมแปลงแผ่นวีซ่านับสิบราย เผยพฤติกรรมจ้างหญิงไทย 5,000 บาท จดทะเบียนสมรสอำพรางขออยู่ต่อในประเทศไทย

ตามด้วยประเด็นร้อน "‘ปู’ร้องไห้หนักมาก ทำบุญวันเกิด 50 ปี"

ปิดท้ายด้วยการมาถึงของซุปตาร์ก่อนวันคอนเสิร์ต ใน "บริทนีย์ สเปียร์ส ถึงเมืองไทยแล้ว"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมกับภาพปู ให้ได้ทายกันว่าสื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-712-22-jun-2017compressed.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 711 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 710 วันจันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 709 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าว "ทดลองประกอบ สัตว์หิมพานต์ โขดหินจำลอง"
กรมศิลปากรทดลองประกอบ “สัตว์หิมพานต์-โขดหินจำลอง” เป็นครั้งแรก ตรวจเช็กความแข็งแรง ก่อนนำไปประกอบภายในสระอโนดาตรอบฐานพระเมรุมาศ

ตามด้วยข่าวเหตุสลดในต่างแดน "ไฟไหม้ป่าโปรตุเกสเสียชีวิตหลายสิบศพ"

พร้อมบทสัมภาษณ์เปิดใจนักแสดงหญิงคุณภาพเรื่องชีวิตรัก ใน "15 ปี ป๊อก-ตั๊ก"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมกับภาพหญิงสาวเดินเล่นอย่างเย็นใจ หมายถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-709-19-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 708 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยความคืบหน้าคดีระเบิดกลางเมือง ใน "จับชายวัย62ปี บึ้ม รพ.พระมงกุฎฯ"
ทหารสนธิตำรวจบุกรวบตัวชายวัย 62 ปี ก่อเหตุวางระเบิด รพ.พระมงกุฎเกล้า ค้นบ้านเจอวัตถุประกอบระเบิดเพียบ ด้าน“บิ๊กป้อม”ระบุเจ้าตัวรับสารภาพลงมือจริง

ตามด้วยข่าวนวัตกรรมใหม่ระบบขนส่งมวลชน "คนกรุงเฮ ต.ค.ใช้บัตรแมงมุม"

ด้านวงการบันเทิงมาอัพเดตสถานการณ์รักคู่รักคนดัง "หมากเคลียร์ แม่ไม่ปลื้มคิม "

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมกับภาพการ์ตูน 2 เด็กน้อยชาวแอฟริกา สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-708-16-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 707 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยโศกนาฏกรรมช็อกโลก "ไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ลอนดอนตายเจ็บอื้อ"
เกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์สูง 27 ชั้นในกรุงลอนดอนของอังกฤษ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

ตามด้วยข่าวคดีสุดสลด "พ่อเลี้ยงซัดแม่ซ้อมลูกห่อศพถ่วงน้ำ"

ด้านวงการบันเทิงมาพร้อมกับข่าวสุดเซอร์ไพรส์ "ศรรามมุ้งมิ้งจูงมือนิโคล"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมกับภาพยุงตัวร้าย หมายถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-707-15-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 706 วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพุธที่ 14 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยความคืบหน้ากรณีวันพระธรรมกาย "ปปง.อายัดทรัพย์ธรรมกาย ที่ดินบรรณพจน์"
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์วัดพระธรรมกายอีกระลอกทั้ง “อาคารบุญรักษา” ที่ดินบริเวณใกล้เคียง รวมที่ดิน “บรรณพจน์”เหตุโยงคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ขณะที่แวดวงสีกากีกำลังร้อนฉ่ากับประเด็นฉาว "วิทยาปูดอีกซื้อขายตำแหน่ง นครบาลบวก2เท่า"

ตามด้วยข่าวสลด "รถตู้ชนกระบะ ดับ 6 ศพ"

ด้านวงการบันเทิงมาอัพเดตเรื่องรักร้างครั้งล่าสุดของสองนักแสดงดัง ใน "มาไวเคลมไว แป้งเลิกแหนม"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" วันนี้มาพร้อมกับภาพการบริจาคเลือด หมายถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/20170612-0021.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 705 วันจันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 13 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยเรื่องน่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศ "โปรเมผงาดมือ1โลก"
“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล คว้าแชมป์กอล์ฟ มานูไลฟ์ แอลพีจีเอ คลาสสิก ที่ประเทศแคนาดา พร้อมขึ้นแท่นมือวางอันดับ 1 ของโลกอย่างเป็นทางการ ด้านนายกฯ ชื่นชม ยกเป็นแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนในการเล่นกีฬา

ตามด้วยข่าวเหตุการณ์ระทึก "ไฟไหม้ผับดัง กลางเมืองพัทยา"

ด้านวงการบันเทิงนักแสดงสาวอารมณ์ดีอัพเดตประเด็นร้อน ใน "กุ๊บกิ๊บ เคลียร์ดราม่า"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมกับภาพจักรเย็บผ้า สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-705-13-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 704 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อน "ถกแก้ พ.ร.บ.บัตรทองล่ม ภาค ปชช.วอล์กเอาต์"
ประชาชนภาคเหนือวอล์กเอาต์ประท้วงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้การประชุมรับฟังความคิดเห็นล่ม ด้านแกนนำคัดค้านเสนอเริ่มนับหนึ่งใหม่

ตามด้วยข่าวสะเทือนขวัญ "พบศพสาวนิรนาม ถูกฆ่าถ่วงน้ำ"

ปิดท้ายด้วยข่าวดีๆ ที่น่าชื่นชมของเยาวชนไทย ใน "เด็ก ป.5 เก่ง สอบผ่านกฎหมายมหาชน"

สำหรับบทสัมภาษณ์ประจำฉบับพบกับคนบันเทิงรุ่นใหม่น่าจับตา ใน "เปลือยชีวิต ตงตงเดอะสตาร์"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมกับภาพมือที่ถูกมัด สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบและอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-704-12-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 703 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยกรณีตลกดังตั้งโต๊ะแถลงโต้คู่กรณี "เหลือเฟือ มกจ๊ก โต้ด่าบุพการีคู่กรณีหาเรื่องก่อน"
“เหลือเฟือ มกจ๊ก” ตั้งโต๊ะแถลงโต้คู่กรณีมาหาเรื่องก่อน แถมโวยวายเสียงดังและยิงปืน ยันไม่ได้ด่าแม่ เพราะรักแม่เหมือนกัน

ตามด้วยข่าวสลด "นร.แลกเปลี่ยน ช่วยเพื่อนจมน้ำดับ"

ขณะที่วงการค้าแข้งกำลังร้อนแรง กับข่าว "‘อุ้ม-เจ’ถอนตัว ฟาดแข้งยูเออี"

ด้านวงการบันเทิง นางเอกคนสวยมาอัพเดตชีวิตรัก ใน "มิวเลิกแฟน ชมเต๋อน่ารัก"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้าง พลิกอ่านเรื่องราวได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-703-9-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

6:6:1 เคล็ดลับ "กินอย่างไรให้สุขภาพดี"

หวาน น้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน
มัน น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน
เค็ม เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา/วัน

แหล่งที่มา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 703 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.2560)

พาดหัวใหญ่ด้วยกรณีตลกดังตั้งโต๊ะแถลงโต้คู่กรณี "เหลือเฟือ มกจ๊ก โต้ด่าบุพการีคู่กรณีหาเรื่องก่อน"
“เหลือเฟือ มกจ๊ก” ตั้งโต๊ะแถลงโต้คู่กรณีมาหาเรื่องก่อน แถมโวยวายเสียงดังและยิงปืน ยันไม่ได้ด่าแม่ เพราะรักแม่เหมือนกัน

ตามด้วยข่าวสลด "นร.แลกเปลี่ยน ช่วยเพื่อนจมน้ำดับ"

ขณะที่วงการค้าแข้งกำลังร้อนแรง กับข่าว "‘อุ้ม-เจ’ถอนตัว ฟาดแข้งยูเออี"

ด้านวงการบันเทิง นางเอกคนสวยมาอัพเดตชีวิตรัก ใน "มิวเลิกแฟน ชมเต๋อน่ารัก"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้าง พลิกอ่านเรื่องราวได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-703-9-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 702 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยโศกนาฏกรรมบนน่านฟ้า "ระทึก เครื่องบินทหารพม่าหายจากจอเรดาร์ไม่ทราบชะตา116ชีวิต"
เครื่องบินทหารเมียนมาบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ 116 คน หายไปจากจอเรดาร์ยังไม่ทราบชะตากรรม กองทัพส่งทีมกู้ภัยพร้อมเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาด่วน

พาดหัวรองด้วยอีกหนึ่งประเด็นร้อนจากต่างแดน "โจมตีกรุงเตหะราน ดับอย่างน้อย 8 ศพ"
กลุ่มหัวรุนแรงบุกโจมตีอาคารรัฐสภา-สุสานอดีตผู้นำการปฏิวัติโคไมนี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 ราย กลุ่มไอเอสประกาศความรับผิดชอบ

ตามด้วยประเด็นข่าวในประเทศ "รถเครนสร้างรถไฟฟ้าหงายตั้งฉากถนน"

ด้านวงการบันเทิงกับเหตุระทึกขวัญดีเจสาว "ดีเจต้นหอมแจ้งจับ หนุ่มคลั่งบุกคอนโด"

ปิดท้ายด้วยข่าวเปิดใจนักแสดงหนุ่มร่างบึ้กว่าโสด 100% "อาร์เหงา ไร้สาวเคียงกาย"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้แฟนประจำพลาดไม่ได้เช่นเคย พลิกอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-702-8-jun-2017.html


แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 701 วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพุธที่ 7 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าวช็อกวงการเคป๊อป "ท็อป บิ๊กแบงนอนไอซียู ใช้ยาเกินขนาด"
ช็อกวงการเคป๊อป ‘ท็อป บิ๊กแบง’ หมดสติในบ้านพัก ถูกหามส่งไอซียู แพทย์เผยเกิดจากการใช้ยาเกินขนาด เบื้องต้นคาดเจ้าตัวเครียดข่าวถูกปลดประจำการข้อหาเสพกัญชา

ตามด้วยข่าวภารกิจ "บิ๊กตู่" "นายกฯชิมทุเรียน ติสื่อเสนอข่าว บ้าบอคอแตก"

ด้านวงการบันเทิงนักแสดงสาวเปิดใจหลังมรสุมชีวิตรุมเร้า ใน "แพทหลั่งน้ำตา กลัวตกงาน"

ปิดท้ายด้วยข่าวที่สาวกแอปเปิลไม่ควรพลาด "Apple เปิดตัว iOS11"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้มาพร้อมกับภาพนักวิ่ง สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ และอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-701-7-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 700 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 6 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อนของนักธุรกิจดัง ใน "เจ้าสัวอนันต์ปัดฟอกเงิน ขอ60วันแจงดีเอสไอ"
“อนันต์ อัศวโภคิน” เข้าพบดีเอสไอรับทราบข้อกล่าวหาสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินกรณีซื้อที่ดิน 46 ไร่ เผยมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยันไม่รู้จัก “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ขอเวลา 60 วันเตรียมเอกสารชี้แจง

ตามด้วยความคืบหน้าของคดีที่คนไทยสนใจที่สุดในขณะนี้ "3สาวฆ่าหั่นศพ นอนห้องขัง"

ด้านวงการบันเทิง นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังเผยภาพหลังผ่าทำสวย ใน "หญิงลี ผ่าตัดดูดไขมัน"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้มาพร้อมกับภาพลูกดิ่งโยโย่ สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ และอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-700-6-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 699 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่กับข่าวร้อนที่คนทั้งประเทศจับตา "เปรี้ยวเปิดปาก ฆ่าน้องแอ๋ม แค้นเรื่องยา-หนี้สิน"
ผบ.ตร.เผย “เปรี้ยว”แค้น “น้องแอ๋ม” เรื่องยาเสพติด-หนี้สินเก่า แค่อยากสั่งสอน แต่หนักมือไปหน่อย ยันคดีนี้ไม่เกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ แจงเหตุไม่สวมกุญแจมือเพราะมั่นใจไม่หลบหนี

พาดหัวรองกับเหตุระทึกที่อังกฤษ "โจมตีลอนดอน2จุด เหยื่อดับ7คนร้าย3"
ช็อกโลก คนร้ายโจมตีอังกฤษ 2 จุด “สะพานลอนดอน-ตลาดโบโรห์” ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ศพ เป็นเหยื่อ 7 ศพ คนร้ายอีก 3 ศพ

ตามด้วยข่าวดีของคนไทย "โปรเมคืนบัลลังก์มือ 1 โลก"

ด้านวงการบันเทิงมาอัพเดตเรื่องงานของนางเอกวิก 7 สี "‘โบว์’ล่าฝันหลังแต่งงาน"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้มาพร้อมกับ เรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย พลิกอ่านได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-699-5-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 698 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าวสลด "มิสแกรนด์อุทัยฯ เก๋งตกถนนเสียชีวิต"
วงการนางงามเศร้า “น้องเฟี๊ยส” มิสแกรนด์อุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุรถเก๋งตกถนนชนต้นไม้เสียชีวิตหลังครองมงกุฎได้ 4 วัน เผยคลิปสุดท้ายครวญเพลงนักร้องบ้านนอกโบกมืออำลา

พาดหัวรองกับประเด็นร้อนของตลกดัง "เอ เชิญยิ้ม แจ้งจับมือโพสต์ อ้างมีลูกด้วยกัน"
“เอ เชิญยิ้ม” โร่แจ้งตำรวจ บก.ปอท.เอาผิดคนโพสต์ข้อความอ้างเคยมีลูกด้วยกันแถมเลี้ยงดูตามลำพัง 15 ปี ชี้ลูกสาวถูกเพื่อนล้อ กระทบความรู้สึก

ตามด้วยกรณีทุกข์ร้อนร้องเรียนผ่านเพจดัง "รพ.รับผิดชอบ ลืมเข็มในท้อง12ปี"

ขณะที่สาวถูกแพทย์ระบุมีเชื้อเอชไอวีตอนนี้ยิ้มออกแล้ว ติดตามในข่าว "กาชาดการันตีผลเลือด ‘น้องนุ๊ก’" ปลอดเอดส์

ด้านวงการบันเทิงเปิดใจนางเอกดัง ใน "ชมพู่คลอด ก.ย."

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้มาพร้อมกับภาพสาวเซ็กซี่ มีความหมายอย่างไร พลิกหาคำตอบ พร้อมอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/ebook-new108-volumes-672-24-apr-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 697 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย.)

พาดหัวใหญ่ด้วยเหคุระเบิดช็อกโลก "คาร์บอมบ์กรุงคาบูล ดับนับร้อยศพ"
เกิดเหตุโจมตีคาร์บอมบ์ครั้งร้ายแรง ย่านสถานทูตต่างชาติ กลางกรุงคาบูล อัฟกานิสถาน ใกล้กับสถานทูตเยอรมนี มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 350 ราย และเสียชีวิตนับ 100 ศพ

พาดหัวรองกับประเด็นร้อนที่กระทบชีวิตคนกรุง "ปิดซ่อม1เดือน สะพานฟิวเจอร์รังสิต"
ปิดซ่อมสะพานเข้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ไม่น้อยกว่า 1 เดือน เหตุมีรอยแยกเกิดจากติดตั้งพอร์ตแบริ่งไม่ถูกต้อง

ตามด้วยข่าวที่หลายฝ่ายจับตา "‘ลูกเหลิม’ นำพวงมาลัย ขอขมานายกฯ"

ด้านวงการบันเทิงมาอัพเดตกรณีเกาเหลาของอดีตเพื่อนรัก ใน "‘มิ้นต์’ปรองดอง คิม-หมาก"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้มาพร้อมกับภาพ "ดื่มนม" สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-697-1-jun-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 696 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพุธที่ 31 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยเหตุสะเทือนขวัญคนกรุง "ระทึกไปป์บอมบ์ ซุกป่าหญ้ากลางกรุง"
ระทึกเจ้าหน้าที่อีโอดีเก็บกู้ “ไปป์บอมบ์” ถูกทิ้งไว้บริเวณป่าหญ้าใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม ผบ.ตร.จวกพวกอีแอบหวังป่วนดิสเครดิต

พาดหัวรองกับความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมสยอง "จับ1ในทีมฆ่าหั่นศพ สารภาพ‘เปรี้ยว’ลงมือ"

ด้านวงการบันเทิง มาอัตเดตชีวิตรักนางเอกสาว "‘วาววา’แชตหลุด ยัน‘อินดี้’แค่เพื่อน"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้แฟนประจำพลาดไม่ได้เหมือนเคย พลิกอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-696-31-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 695 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 30 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อน "เบนซ์ เรซซิ่งนอนคุกศาลไม่ให้ประกันตัว"
ศาลไม่ให้ประกันตัว ”เบนซ์ เรซซิ่ง”
นอนคุก คดีสมคบสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด-ฟอกเงิน ชี้เป็นภัยร้ายแรง อ้ตราโทษถึงประหารชีวิต ด้าน “แพท ณปภา” อุ้มลูกปาดน้ำตามองสามีด้วยความเศร้า โพสต์ให้กำลังใจ “ไม่เป็นไรนะ”

พาดหัวรองกับข่าวความคืบหน้าเรื่องสุขภาพรองนายก "บิ๊กป้อมขอ10วัน ฟิตปั๋งเหมือนเดิม"
“บิ๊กป้อม” ออกงานครั้งแรกหลังป่วย ชู 2 นิ้ว ขอเวลา 10 วันสุขภาพกลับคืนมาฟิตปั๋งเหมือนเดิม พร้อมเข้าร่วมประชุม ครม.วันนี้

ด้านวงการบันเทิงกับเรื่องทุกข์ร้อนของนักร้องสาวเซ็กซี่ "‘จ๊ะ’แจ้งความ หนุ่มโรคจิตบุกบ้าน"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้เป็นวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-695-30-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 694 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อนที่พาดพิงถึงพระเอกหล่อขั้นเทพ "โดมโชว์หลักฐาน พร้อมแจงลัมโบกินี"
“โดม-ปกรณ์ ลัม” โชว์หลักฐานการจดทะเบียน จ่ายเงินซื้อลัมโบกินีกับศูนย์นำเข้ารถหรู ลั่นสัปดาห์นี้เตรียมเข้าชี้แจงดีเอสไอไม่ต้องรอให้เรียก

พาดหัวรองกับเรื่องทุกข์ร้อนของสาวโชคร้าย "หมอตรวจผิด สาวติดเอดส์ตั้งแต่ 4 ขวบ"
“ทนายสงกานต์”เปิดตัวสาววัย 23 ปีชีวิตพัง หลังหมอวินิจฉัยติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ 4 ขวบ ต้องกินยาต้านไวรัสมาตลอด แต่ท้ายที่สุดกาชาดตรวจไม่พบเชื้อ เตรียมบุกร้องปลัด สธ.พร้อมฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน

ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์เปิดใจหนุ่มหล่อครบเครื่อง "โก้ วศิน ดีเจเจ้าเสน่ห์"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับนี้เป็นวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-694-29-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 693 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่กับเหตุการณ์ที่กระทบชีวิตคนกรุงถ้วนหน้า "ผู้ว่าฯกทม.ขออภัย น้ำท่วมขัง เตือนฝนถล่มซ้ำ"
ผู้ว่าฯ กทม. ขออภัยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหลังฝนถล่ม กทม. น้ำท่วมขัง 25 จุด การจราจรวิกฤติ เตือน 1-2 วันนี้รับมืออีกระลอก เสียใจเจ้าหน้าที่ดับคาเครื่องสูบน้ำพร้อมดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี

ตามด้วยอีกหนึ่งประเด็นร้อน "ดีเอสไออายัดรถหรู 38 คันเลี่ยงภาษี"

ขณะที่วงการค้าแข้งไทยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา ใน "‘ปีโป้’ ซบ เมืองทอง ค่าตัว 13 ล้าน"

ด้านวงการบันเทิง มาเปิดใจนางเอกวิก 7 สี "‘มีน’ปฏิเสธ นางเอกขายตรง"

พร้อมเรื่องราวน่ารู้ ใน "ไขข้อข้องใจ แฟนคลับ ‘ทุเรียน’"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้เป็นภาพบลูเบอร์รี่ชีสเค้กสื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-693-26-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 692 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่กับข่าวสำคัญของนักเสี่ยงโชค "ลอตเตอรี่โฉมใหม่ ใบเดียว 80 บาท เริ่มงวด 1 ก.ย.นี้"
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปรับปรุงรูปแบบลอตเตอรี่ใหม่ จากเดิมคู่ละ 80 บาท เป็นใบเดียว 80 บาท เงินรางวัลเท่าเดิม เริ่มงวดวันที่ 1 ก.ย.นี้ พร้อมนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ตรวจสอบสลากปลอม เล็งจ่ายเงินผ่านสาขาแบงก์กรุงไทย-ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ตามด้วยประเด็นร้อนที่สังคมยังคงติดตาม "น็อต กราบรถ ชดเชย 1.8 แสน ค่าทำดั้งคู่กรณี"

และข่าวการค้นพบครั้งสำคัญของบ้านเรา ใน "ไทยพบตะขาบน้ำตก สปีชีส์ใหม่ของโลก"

ด้านข่าวต่างประเทศ ตามติดประเด็นร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน ใน "ฟิลิปปินส์ยึดคืน เมืองมาราวีสำเร็จ"
กองทัพฟิลิปปินส์ยึดคืนเมืองมาราวี บนเกาะมินดาเนาใต้ได้แล้ว หลังกลุ่มติดอาวุธซึ่งเป็นพันธมิตรของไอเอสบุกโจมตี แต่ยังก่อเหตุไม่เลิกจับตัวประกัน 14 คน เรียกค่าไถ่

ขณะที่วงการเคป๊อปมาอัพเดตอาการป่วยโอปป้าขวัญใจแฟนคลับ "คิมอูบินตรวจพบมะเร็ง"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้เป็นวัน International Missing Children's Day หมายถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านได้ที่ https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-692-25-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปีที่ 3 ฉบับที่ 691 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพุธที่ 24 พ.ค.)

เริ่มกันด้วยข่าว "อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ร.9"

สำหรับพาดหัวใหญ่เป็นความคืบหน้าเหตุบึ้มกลางเมือง ใน "เปิดภาพแจกัน ซุกไปป์บอมบ์ บึ้ม รพ.พระมงกุฎเกล้า" เปิดภาพแจกันปริศนาสีเขียวที่คนร้ายลอบซุกไปป์บอมบ์ นำมาติดไว้ใน รพ.พระมงกุฎเกล้า ก่อนเกิดเหตุระเบิด ด้าน “บิ๊กตู่” จวกฝีมือคนเลว ให้อภัยไม่ได้

ตามด้วยเหตุสลดที่ จ.ตาก "ฟ้าผ่านักเรียน ตาย 1 เจ็บอื้อ"

ด้านวงการบันเทิงกับข่าวดีของนักร้องลูกทุ่งสุดเซ็กซี่ "จ๊ะแลกแหวนแจ๊ค แพลนแต่งปลายปี"

สำหรับต่างประเทศคงไม่มีประเด็นใดร้อนไปกว่าข่าว "บึ้มคอนเสิร์ต อาเรียนา แกรนเด ดับพุ่ง 22 ศพ"
เกิดเหตุระเบิดที่แมนเชสเตอร์ อารีนา ประเทศอังกฤษ หลังจบคอนเสิร์ต ‘อาเรียนา แกรนเด’ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ศพ บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 59 ราย

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมภาพผู้หญิงสวมมงกุฎ สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-691-24-may-2017-fdujl17g8.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 690 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 23 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่กับเหตุระเบิดใจกลางเมือง "ไปป์บอมบ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า เจ็บกว่า 20 ราย"
ตูมสนั่น รพ.พระมงกุฎเกล้า บาดเจ็บ 21 ราย คนร้ายลอบวางไปป์บอมบ์ในแจกันดอกไม้ พบใช้ตะปูเป็นส่วนประกอบ ผบ.ตร.แถลงเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติ-กองสลากเก่า สัญญาล่าตัวมาดำเนินคดี

พาดหัวรองด้วยประเด็นร้อนของนักแสดงสาว "แอนนา รีส เมาอาละวาด ซิ่งชนรถเสียหาย"
เอาอีกแล้ว “แอนนา รีส” นักแสดงสาว เมาอาละวาดในผับย่านห้วยขวาง ก่อนควบเก๋งชนรถคนอื่นเสียหาย ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 141 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เจ้าตัวร่ำไห้ยอมรับเครียดจากปัญหาส่วนตัว วางเงินสด 2 หมื่นบาทประกันตัว ด้าน ตร.รวบรวมหลักฐานก่อนส่งฟ้องศาลใน 30 วัน

ด้านวงการบันเทิง มาอัพเดตสถานะล่าสุดนางเอกคนดัง "คิมเบอร์รี่ เขิน ระบุสถานะหมาก"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมภาพเต่าทะเล สื่อถึงวันอะไร พลิกหาคำตอบ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่หน้า 5

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-690-23-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 689 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.)

เริ่มกันด้วยเรื่องดีที่เป็นมงคลกับคนไทยทั้งชาติ ใน "โปรดเกล้าฯ พิมพ์แจกหนังสือสวดมนต์"

พาดหัวใหญ่กับภัยร้ายเยาวชนของชาติ "เด็กติดเกม ป่วยจิตเวชพุ่ง เตือนภัยโมบ้า"
กรมสุขภาพจิตพบเด็กวัยรุ่นติดเกม-ป่วยทางจิตเวชเพิ่มสูงขึ้น 1.5 เท่าในรอบ 3 ปี เตือนพ่อแม่เฝ้าระวัง ลูกหลานเสพติดเกมประเภท“โมบ้า”ชี้ไม่ใช่กีฬาทางสมอง

พาดหัวรองกับเหตุการณ์เฉียดตายตลกดัง "บอล เชิญยิ้มหวิดสิ้นชื่อ18ล้อเกี่ยวรถ"
“บอล เชิญยิ้ม” รอดตาย หลังจอดรถซื้อส้มตำ โดนรถพ่วง 18 ล้อบรรทุกคานเหล็กเกี่ยวรถ หวังคู่กรณีชดใช้คันใหม่ให้ ขนลุกก่อนเกิดเหตุโพสต์รูปและข้อความเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิต

ตามด้วยข่าวผลกระทบคนกรุงหลังเข้าหน้าฝน "ฝนทำพิษเลื่อนเปิดแยกรัชโยธิน"

ด้านวงการบันเทิงยังตามติดนางเอกสาวบนพรมแดงคานส์ ใน "ชมพู่สยบทุกสายตา"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้ยังคงอัดแน่นด้วยข้อมูลพร้อมเรื่องราว ที่น่าสนใจรอให้พลิกอ่านที่หน้า 5

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-689-22-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 688 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าว "ดีเอสไออายัดซูเปอร์คาร์ 60คันส่อเลี่ยงภาษี"
“ดีเอสไอ”บุกตรวจค้น 9 จุด อายัดรถยนต์หรู 60 คัน เป็นรถลัมโบกินีถึง 40 คัน ส่อทำใบอินวอยซ์ปลอมสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อหลบเลี่ยงภาษี

ตามด้วยข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเรา "สิ้นศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาศ"

ปิดท้ายด้วยรายงานพิเศษ "‘ฟอร์บส์’จัดอันดับ เศรษฐินีสหรัฐฯ"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมภาพหนุ่มออฟฟิศปั่นจักรยาน สื่อถึงวันอะไร พลิกอ่านข้อมูลพร้อมเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-688-19-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 687 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อนที่สังคมจับตา "สคบ.สั่งหยุด โฆษณาโคเรียคิง"
สคบ.สั่งระงับการโฆษณากระทะโคเรียคิงมีผลทันที อ้างใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม ขณะที่ตัวแทนบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแจงข้อมูลโฆษณาและโปรโมชั่นมาจากบริษัทแม่ที่เกาหลีใต้ ยอมรับ ไม่ได้ตรวจสอบตัวสินค้าก่อนขาย

พาดหัวรองกับเหตุระทึก "เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ฝ้าถล่มเจ็บ 3 ราย"
ฝ้าเพดานห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้าพังถล่ม รถยนต์เสียหาย 4 คัน คนเจ็บ 3 ราย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาเผยจุดเกิดเหตุกำลังตกแต่งภายใน พร้อมรับผิดชอบทุกประการ

ตามด้วยความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา "อธิการบดี ม.มหิดล ลาออกจากตำแหน่ง"

ปิดท้ายด้วยข่าวใหญ่จากต่างประเทศ "เจ้าหญิงมาโกะ สละฐานันดร เสกสมรส"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้มาพร้อมภาพที่ระบุว่า "International Museum Day" มีที่มาอย่างไร พลิกอ่านข้อมูลพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-687-18-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 686 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพุธที่ 17 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าวนักร้องเพลงเพื่อชีวิตดังวางกีตาร์สวมบทเถ้าแก่งานแต่งไก่ชน ใน "แอ๊ด คาราบาวหอบสินสอด 5 ล้าน แต่งงานไก่ชน"
“แอ๊ด คาราบาว” เป็นเจ้าภาพยกขันหมาก พร้อมเงิน 5 ล้านบาทสู่ขอ “เจ้าเขี้ยวเงิน” พ่อพันธุ์ไก่ชนสายพันธุ์ไทยก๋อยให้กับ “มณีรัตนา” ลูกสาวของ “มณีแดง” ไก่ชนค่าตัวแพงที่สุดในโลก

พาดหัวรองกับข้อมูลควรรู้ ว่าทำเลไหนดี ที่ตรงไหนแพง ใน "5 อันดับที่ดินแพงสุดใน กทม."

ตามด้วยประเด็นที่กระทบชาวกรุงโดยตรง กับข่าว "กรมอุตุฯประกาศเข้าสู่ฤดูฝน"

ด้านวงการบันเทิง ตามติดแฟชั่นนางเอกสาว ณ เมืองคานส์ ใน "ชมพู่อวดป่องอินปารีส"

ปิดท้ายด้วยข่าวนวัตกรรมน่าทึ่งที่ประเทศเพื่อนบ้าน "สิงคโปร์เปิดตู้ขายรถหรูอัตโนมัติ"

พร้อมตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้ อัดแน่นด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนเคย พลิกอ่านได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-686-17-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 685 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 16 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อน "แพท ณปภา รอดนอนคุก ศาลให้ประกัน5แสน"
ศาลอาญาให้ประกันตัว”แพท-ณปภา” วงเงิน 5 แสนบาท โดยไม่มีเงื่อนไข หลังตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับสามีฟอกเงินคดียาเสพติด พร้อมนัดรายงานตัว 3 ก.ค. เจ้าตัววอนให้ทุกคนเชื่อมั่น

พาดหัวรองกับข่าวการจัดอันดับสถาปัตยกรรมระดับโลก ที่มีตึกของบ้านเราด้วย ใน "ตึกไทยติดอันดับน่าเกลียดที่สุดในโลก"

ตามด้วยประเด็นที่สังคมจับตา "วิษณุติงพยาบาล ขู่ออกไม่งาม"

ด้านวงการบันเทิง มาอัพเดตชีวิตรักนางร้ายหน้าสวย ใน "แก้ม ควงนักบอลวิวาห์ปลายปี"

ปิดท้ายด้วยข่าวน่าทึ่งจากต่างประเทศ "คุณปู่ 101 ปี ทำลายสถิติกระโดดร่ม"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้ อัดแน่นด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนเคย พลิกอ่านได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-685-16-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 684 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยความคืบหน้าคดีสุดสะเทือนใจ "ลุงวัย52ปฏิเสธ ข่มขืนด.ญ.7 ขวบ อ้างนิ้วพลาดโดน"
ตำรวจ สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สอบเข้มหนุ่มใหญ่วัย 52 ปี คดีข่มขืน ด.ญ.7 ขวบ ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างเหยื่อกระโดดมาเกาะเอวให้อุ้ม เลยคว้าตัวไว้ทำให้นิ้วพลาดไปจิ้มอวัยวะเพศเด็ก

พาดหัวรองกับประเด็นร้อนในวงการไอทีระดับโลก "มัลแวร์เรียกค่าไถ่ โจมตี100ประเทศ บลูสกาย-เซิร์ฟเวอร์เกม"
วงการไอทีทั่วโลกตื่นตัวกับการระบาดหนักของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ชื่อว่า “วันนาคริปท์” (WannaCrypt) หรือ เรียกง่ายๆ ว่า “วันนาคราย” (WannaCry) ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมา โจมตีคอมพิวเตอร์กว่า 2 แสนเครื่องทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย อาทิ เซิร์ฟเวอร์เกม Blade & Soul ของค่าย Garena และเว็บไซต์ช่องฟ้าวันใหม่ (Bluesky Channel)

ตามด้วยข่าวเหตุระทึกกลางเมือง "ไฟไหม้ห้างบิ๊กซี สะพานควาย"

ด้านวงการบันเทิงเป็นข่าวน่ายินดีของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี "‘น็อต วรฤทธิ์’ แต่งงาน สาวแอร์โฮสเตส"

พร้อมด้วยสกู๊ปพิเศษ "เปิดเทอมใหม่ หัวใจพ่อแม่ว้าวุ่น"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้ แฟนประจำไม่ควรพลาดเช่นเคย พลิกอ่านรายละเอียดและข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่หน้า 6

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 683 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.)
พาดหัวใหญ่กับข่าวที่สังคมจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ "ออกหมายจับ 1 คนร้าย บึ้มห้างบิ๊กซีปัตตานี"
ออกหมายจับมือระเบิดห้างบิ๊กซีปัตตานีแล้ว 1 ราย “มะกอเซ็ง หม้าแอ้” วัย 25 ปี กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีแก๊งคาร์บอมบ์ก่อเหตุ ใช้ถังแก๊ส 2 ลูก ยัดระเบิดหนัก 100 กก. จอดหน้าห้าง ก่อนขี่ จยย.หลบหนี
พาดหัวรองด้วยสกู๊ปพิเศษ "กระทะร้อน ‘โคเรียคิง’
ตามด้วยข่าวที่ว่าด้วยข้อมูลควรรู้ "วิจัยพบข้าว กข 43 เหมาะคุมน้ำหนัก"
ด้านแวดวงกีฬาพลาดไม่ได้กับรายงาน "แมนฯซิตีครองแชมป์ ทีมสุดรวยในอังกฤษ"
สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้ มาพร้อมกับภาพป้ายที่ระบุว่า "Eat What You Want Day" หมายถึงวันอะไร มีความพิเศษอย่างไร พลิกอ่านรายละเอียดและข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4
ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-683-11-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 682 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันอังคารที่ 9 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยประเด็นร้อน "ดร.จุฬาฯมอบตัว ตุ๋นสหกรณ์ลอตเตอรี่"
“รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา” ดอดเข้ามอบตัวกับกองปราบปรามแล้ว สอบเครียด 6 ชม. รับสารภาพกุเรื่องสหกรณ์ลอตเตอรี่ ตร.ค้านประกันตัวชั้นสอบสวน เฝ้าจับตาเป็นพิเศษ เหตุสารพัดโรครุมเร้า

พาดหัวรองกับผลพวงการเลือกตั้งฝรั่งเศสต่อไทย "มาครงชนะ ผลดีส่งออกไทย"
ภายหลัง “เอ็มมานูเอล มาครง” ชนะการเลือกตั้ง ปธน.ฝรั่งเศสอย่างถล่มทลาย อธิบดีกรมยุโรปมองว่า แนวนโยบายของผู้นำคนใหม่ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการส่งออกที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ตามด้วยข่าวดีในวงการแพทย์ "หุ่นยนต์ผ่าตัดสมอง แห่งแรกในเอเชีย"

ด้านแวดวงกีฬาพลาดไม่ได้กับข่าว "‘มูรินโญ’ รับ ผีแดง หมดสิทธิ์จบท็อปโฟร์"

ขณะที่วงการบันเทิง พระเอกลิเกดังเปิดใจเรื่องลูกแล้ว ใน "ไชยาควงลูกสาว เปิดใจสื่อ"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ฉบับวันนี้ ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-682-09-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 681 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่ด้วยข่าวดีของอดีตกัปตันวอลเล่ย์บอลทีมชาติไทย "แต่งแล้วกัปตันกิ๊ฟ เจ้าบ่าวหอบเงินล้านสินสอด"
‘กัปตันกิ๊ฟ’ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยสละโสดแล้ว ควง “นัท” แฟนหนุ่มอดีตมือเซตทีมชาติเข้าพิธีมงคลสมรส ตั้งเป้ามีทายาท 2-3 คน เผยสินสอดเงินสด 1.2 ล้านบาท ทองคำหนัก 14 บาท แหวนเพชร 2 วง

พาดหัวรองกับกรณีดราม่าร้อนใรโลกโซเชียล "‘โคเรียคิง’แจงดราม่า กระทะใบละ 600"
“โคเรีย คิง” แจงดราม่ากระทะใบละ 600 บาทขายที่สิงคโปร์ ชี้เป็นรุ่นประหยัดต่างจากที่ขายในประเทศไทยเกรดพรีเมี่ยม เผยในไทยมีผู้ใช้กว่า 1 ล้านครัวเรือน

ตามด้วยข่าวสะเทือนขวัญ "หนุ่มแทงอดีตแฟน จับยัดท้ายรถ"

พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์เปิดอกอดีตนางแบบสุดเซ็กซี่แบบเจาะลึก ใน "ผ่าชีวิต แอน อังคณา "

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ยังคงอัดแน่นด้วยข้อมูลที่น่าสนใจและหลากเรื่องราวควรรู้เหมือนเคย พลิกอ่านได้ที่หน้า 5

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-681-08-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 680 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หนังสือพิมพ์ นิว 108 ฉบับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 พ.ค.)

พาดหัวใหญ่กับประเด็นร้อนที่สังคมจับตา "ดีเจเชาเชาพบ ตร. ขอโทษแม่ผู้ตาย มอบเงิน3หมื่นช่วย"
“ดีเจเชาเชา”เข้าพบตำรวจ สน.สายไหม บอกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลั่นไม่เคยคิดหนีแต่ที่ปฏิเสธขับรถชนตอนแรกเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก ไหว้ขอโทษแม่ผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงินช่วย 3 หมื่นบาท รับเป็นเจ้าภาพงานศพวันนี้ ขณะที่แม่เหยื่อติดใจทำไมบอกเป็นพลเมืองดี

ด้านข่าวบันเทิง มาอัพเดตความคืบหน้ากรณีดราม่าดาราสาวกับค่ายเพลง ใน "หนิงแจง ค่ายเพลงฟ้อง"

ขณะที่พระเอกหนุ่มพ่อม่ายป้ายแดง "แบรด พิตต์" เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องชีวิตรักล่ม ใน "เหตุเลิกโจลี ผมมันเมาหยำเป"

พร้อมด้วยสกู๊ปพิเศษ "รู้ก่อนเลี้ยง หมูแคระ"

สำหรับคอลัมน์ "วันนี้มีอะไร" ยังคงอัดแน่นด้วยข้อมูลที่น่าสนใจและหลากเรื่องราวควรรู้เหมือนเคย พลิกอ่านได้ที่หน้า 4

ห้ามพลาด หนังสือพิมพ์นิว 108 แจกฟรีวันจันทร์ถึงศุกร์ ณ 155 จุดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับในต่างจังหวัด สามารถอ่านได้ที่เฟซบุ๊กนิวร้อยแปด

อ่านต่อที่
https://www.flipsnack.com/irin55yo/e-book-new108-volumes-680-05-may-2017.html

แหล่งที่มา     Facebook : New)108

ปีที่ 3 ฉบับที่ 679 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


แหล่งที่มา     Facebook : New)108