วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณธรรม 9 ประการสร้างคนคุณภาพ


ศน.เสนอคุณธรรม 9 ประการ ต่อนายกฯ ชูหัวใจหลักสร้างประชากรคุณภาพในอนาคต เตรียมแปลงโฉมโครงลานบุญฯเ ป็นลานธรรม ดึงผู้นำศาสนา สอนหลักธรรมเด็กลดปัญหาการใช้ความรุนแรงลดปัญหาสังคม


นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ศน.ได้เปลี่ยนชื่อโครงการลานบุญ ลานปัญญา เป็นโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนมีการนำวิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเรียนรู้ จัดกิจกรรมร่วมกันภายในวัด ที่สำคัญ จะต้องเปลี่ยนเป็นลานธรรม เพื่อให้ผู้นำทางศาสนาทุกศาสนา ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้น้อมนำหลักธรรมของแต่ละศาสนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเด็กและเยาวชน ของเราใช้กำลังชกต่อย ฆ่ากัน โดยเห็นได้จากข่าวการตีกันของนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่างๆ ที่มีให้เห็นถี่ขึ้น นอกจากนี้ มีวัยรุ่นมีพฤติกรรมสิ่งที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์กันในโรงภาพยนตร์ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดความกตัญญูกตเวที เป็นต้น ตนอยากให้ผู้นำศาสนาทุกศาสนา ใช้พื้นที่ลานบุญ ลานปัญญา กล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความก้าวร้าว ได้มาฝึกอบรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยหลักธรรม ด้วยการฝึกปฏิบัติให้รู้จักการเป็นผู้ให้ และเชื่อว่า การนำเด็กเหล่านี้ไปฝึกด้วยวิธีการทางทหาร จะไม่ทำให้ปัญหาเด็กก้าวร้าวลดลงได้

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ศน.และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วน ดำเนินการร่างลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 9 ข้อ ได้แก่
  1. ความมีสติ อดทน อดกลั้น 
  2. ซื่อสัตย์สุจริต 
  3. ขยันหมั่นเพียร 
  4. รับผิดชอบและมีวินัย 
  5. มีเมตตา เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
  6. กตัญญู 
  7. สามัคคี
  8. ยุติธรรม 
  9. พอเพียง ประหยัด อดออม 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยในอนาคตคุณธรรมทั้ง 9 ข้อนี้จะเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาประชากรของประเทศ


แหล่งที่มา      เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 4 กรกฎาคม 2555 15:48 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น