วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประกันสังคมสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์  ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

เงินสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนชายไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรจึงมิใช่บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตน สามารถดำเนินการให้บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ 3 วิธีคือ
 1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
 2. จดทะเบียนรับรองบุตร
 3. ยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นบุตร
การหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตร
 1. เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ขวบปีบริบูรณ์
 2. บุตรเสียชีวิต
 3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบัญธรรมของคนอื่น
 4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
แหล่งที่มา นสพ. M2F วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 54 (024)

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น