วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เงินทดแทนหยุดพักรักษาตัว

ลูกจ้างที่เจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงาน หมดให้หยุดพักรักษาตัวเป็นเวลา 2 เดือน จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคมหรือไม่ ?

ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงาน หากต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 180 วันต่อปี เว้นแต่ ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน (ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องใช้สิทธิวันลาป่วย ตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างครบ 30 วันแล้ว)

แหล่งที่มา    Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น